Hà Giang: Phê duyệt quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước dài hạn

48

UBND tỉnh Hà Giang vừa phê duyệt quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước dài hạn giai đoạn 2025, định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu Hà Giang đặt ra đến năm 2025 bảo vệ 09 khu vực miền cấp cho nước dưới mặt đất với diện tích 857,5 km2. Đến năm 2030, Hà Giang đảm bảo duy trì 09 khu vực miền cấp nước dưới mặt đất và bảo vệ các khu vực còn lại.

Cùng với đó, Hà Giang sẽ triển khai các biện pháp phòng ngừa suy thoái cạn kiệt nguồn nước dưới mặt đất, đến năm 2025 đảm bảo mực nước dưới đất không vượt quá ngưỡng giới hạn cho phép đến chiều sâu mực nước so với mặt đất tại thành phố Hà Giang 34,6 m, tại thị trấn Đồng Văn 38,26m; đến năm 2030 kiểm soát tình trạng khai thác nước dưới đất tại các khu vực bổ sung công trình khai thác nước lớn.

Đối với công tác bảo vệ chất lượng nước mặt, đến năm 2025 đảm bảo xử lý 80% tổng lượng nước thải (74,56 triệu m3/năm) trước khi đổ ra sông, suối. Kiểm soát chặt chẽ các sông, suối có chất lượng nước đang bị ô nhiễm; đến năm 2030 đảm bảo xử lý 90% lượng nước thải (75,78 triệu m3/năm) trước khi đổ ra sông, suối; tiếp tục duy trì chất lượng nước các sông suối có chất lượng nước tương đối tốt.

Bảo vệ chất lượng các tầng chứa nước, đến năm 2025 xây dựng các công trình xử lý nước dưới đất trước khi đưa vào sử dụng tại những khu vực ô nhiễm chất lượng nước dưới đất. Hạn chế và giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm nguồn nước dưới đất tại những khu vực tập trung khai thác nước dưới đất. Xây dựng mạng lưới giám sát chất lượng nước trong quá trình khai thác; đến năm 2030 duy trì chất lượng nước dưới đất tại các khu vực nêu trên và bảo vệ các tầng chứa nước có chất lượng nước tốt.

Trong công tác bảo vệ các nguồn nước cần bảo tồn, đến năm 2025 sẽ kiểm soát các hoạt động làm suy thoái, ô nhiễm nguồn nước, khoanh định và cắm mốc phạm vi bảo vệ 14 nguồn nước cần bảo tồn liên quan đến tôn giáo, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử; đến năm 2030 tiếp tục duy trì, bảo vệ các nguồn nước nêu trên.

Mạng giám sát chất lượng nước, xả nước thải vào nguồn nước, đến năm 2025 xây dựng 22 điểm quan trắc giám sát chất lượng nước mặt và 10 điểm quan trắc chất lượng nước dưới mặt đất; đến năm 2030 xây dựng bổ sung 19 điểm quan trắc nước mặt và 6 điểm quan trắc nước dưới mặt đất.

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường